تنهای تنها

تصویری مقالات

تنهایی صفتی است که با گذاشته شدن صرف می‌شود. برای مثال منی که تنها گذاشته شدم، آدمی که تنهایش گذاشته‌اند و... .