آیا منظور ترامپ از حمله به ۵۲ نقطه در ایران ترور رهبر و رهبران سیاسی ایران است؟

تصویری بین‌الملل

گویا ترامپ با اشاره به قضیه سفارت آمریکا در سال ۵۸ قصد دارد بگوید که ما مجازیم به حکم قانون چشم در برابر چشم نفراتی را در ایران هدف قرار دهیم.